Search again

Found: 506  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม รายวิชาเพิ่มเติม ส 20203 อาเซียนศึกษา 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร /
Author
สาโรช คุ้มครอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0115,วพ1416
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาบทบาทผ้าซิ่นในวิถีชีวิตชาวลาวเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง "ซิ่นกับแม่หญิงลาว" /
Author
พยุงศักดิ์ วันอุดม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1233
Location
Central Library

image
การศึกษาผลกระทบของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา : กรณีศึกษาพื้ที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
ทรงศักดิ์ บุญสิม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ,
Call Number
HD ท151 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบนิทานซินเดอเรลลาฟอร์มูลาอาเซียน /
Author
เจือง ถิ หั่ง.
Published
ลานนาการพิมพ์,
Call Number
PN จ821 2561
Location
Central Library

image
การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ /
Published
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ,
Call Number
AM111 ก522 2561
Location
Central Library

image
การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง /
Author
พัลลภา ปีติสันต์.
Published
สถาบันประปกเกล้า,
Call Number
HC445.Z9S9 พ581 2561
Location
Central Library

image
การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านการใช้ทุนของคนไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนม /
Author
ณัฐวรรธ อุไรอำไพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1209
Location
Central Library

image
การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี : เพื่อการรวมวง = Band pedagogy /
Author
อัศวิน นาดี.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,
Call Number
MT6 อ579 2561
Location
Central Library

image
การสอบทักษะนาฏศิลป์ (พื้นเมือง) : สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฎศิลป์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
Published
สาขา,
Call Number
มข.24/10-5
Location
Central Library

image
การสัมมนาทางวิชาการการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน /
Author
การสัมมนาทางวิชาการการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV8551 ก525 2561
Location
Central Library

image
การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม = Communication & Transculturalism /
Author
ปรีดา อัครจันทโชติ.
Published
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
P94.6 ป471 2561
Location
College of Local Administration Library

image
การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี = Scholarly communication and open access /
Author
น้ำทิพย์ วิภาวิน.
Published
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
Z286.O63 น522 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การสื่อสารเคลื่อนที่จากยุคที่ 1 สู่ยุคที่ 5 มุมมองของพลเมืองดิจิทัล = Mobile communication : from 1 G to 5G digital citizen perspective /
Author
บวร ปภัสราทร.
Published
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TK6570.M6 บ235 2561
Location
Central Library

image
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = Strategic Communication /
Author
วาสิตา บุญสาธร.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HD30.3 ว492 2561
Location
Central Library

image
การอนุรักษ์และสืบสานพระพุทธรูปศิลปะพม่า /
Author
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี.
Published
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
N8193.2 ท478 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles