Search again

Found: 511  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตลาดเชิงสัมพันธ์: แนวคิดพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย = Relationship marketing: basic concepts for research /
Author
สมบัติ ธำรงสินถาวร.
Published
สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
HF5415.55 ส254 2561
Location
Central Library

image
การถอดสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The decoding symbols in architecture of the institution of education in Northeastern Region (Isan) /
Author
นิธิ ลิศนันท์.
Published
สาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา],
Call Number
NA6605 น612 2561
Location
Architecture Library

image
การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศชาวไทย : โครงการวิจัย = Pragmatic transfer in the speech act of complaints by Thai JFL learners /
Author
คุณัชญ์ สมชนะกิจ.
Published
สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
Call Number
PL ค632 2561
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติโดยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
บัญชา พุฒิวนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1362
Location
Central Library

image

image
การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ /
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
H62 น352ก 2561
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Digital era administration /
Author
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
Published
ก้าวใหม่,
Call Number
HD30.2 ว689 2561
Location
Central Library

image
การบริหารธุรกิจครอบครัว : ศาสตร์และศิลป์ของความยั่งยืน = Family business management : art & science of sustainability /
Author
เอกชัย อภิศักดิ์กุล.
Published
ทริปเพิ้ล,
Call Number
HD62.25 อ873 2561
Location
Central Library

image
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ /
Author
จิรประภา อัครบวร.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.P35 จ493 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การบริหารภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร = Managing desirable product and corporate image & identity /
Author
วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.
Published
โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD59.2 ว276 2561
Location
College of Local Administration Library

image
การบัญชีขั้นกลาง 2 /
Author
พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย.
Published
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5655.T5 พ717 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สะเต็มศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /
Author
สุทธิรักษ์ วารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ส775 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การบูรณาการระหว่างองค์กรรัฐ ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วรนุช จันทะบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1110
Location
Central Library

image
การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน /
Author
ศิริพร ดาบเพชร.
Published
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
DS775.7 ศ463 2561
Location
Central Library

image
การประกอบสร้างความเป็นแสกในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
วงศกร บุญเกิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1218
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles