Search again

Found: 514  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์ kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
เหตุการณ์กรุงสยาม = Siamese historical incidents /
Author
เอนก นาวิกมูล.
Published
แสงดาว,
Call Number
DS571 อ893ห 2561
Location
College of Local Administration Library

image
เอกสารคำสอนวิชา SC117311 แพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด = Freshwater zooplankton /
Author
ศุจีภรณ์ อธิบาย Kku-sc.
Published
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL143 ศ667 2561
Location
Central Library

image
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2062111 ดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน /
Author
พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า.
Published
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
Call Number
ML345.T5 พ131 2561
Location
Central Library

image
แค่เปลี่ยนเรื่องนี้ ความผิดพลาดก็ลดลงอย่างเหลือเชื่อ /
Author
นากาโอะ, มาซายุกิ.
Published
อมรินทร์ฮาวทู,
Call Number
HF5549 น442 2561
Location
College of Local Administration Library

image
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา วัดในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
อมรา ไชยมุนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1112
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม ตำบลนาซอ อำเภออวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร = Approaches to develop the indigo dyed cloht weaving group of Na So sub-district Wanon Niwat distr...
Author
อารีรัตน์ แกะมา.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec อ663 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /
Author
โศจิรัตน์ เติมศิลป์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1073
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ณิชาภา สุนทรไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0092,LB ณ432น 2561
Location
Central Library
Education Library

image
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษาป่าปรงพันปีตำบลซับสีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนบดี ฉายาพันธุ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1389
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยชุมชน ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม /
Author
นันทนา อัชฌานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1091
Location
Central Library

image
แนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ระวีพร รัฐสมุทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1106
Location
Central Library

image

image
แนวทางการออกแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ของผู้ประกอบการชุมชนในภาคอีสาน /
Author
วาริน บุญญาพุทธิพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1397
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles