Search again

Found: 515  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์สีจากการรับรู้ของคนไทยสำหรับเด็ก /
Author
นวกานต์ ถีนานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND น291 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสำริดบ้านเชียงด้วยเทคโนโลยีสามมิติ /
Author
นิติ นิมะลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น581 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบและพัฒนาผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กรณีศึกษาบ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร /
Author
กนกกานต์ ยงยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก124 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองเชิงนวัตกรรมวรรณศิลป์ /
Author
กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช.
Published
สัมปชัญญะ,
Call Number
PL4163 ก382 2561
Location
Central Library

image
การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง = The reading for self-development /
Author
ธนิดา พิมทะโนทัย.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,
Call Number
LB1050 ธ261 2561
Location
Central Library

image
การเขียนประวัติศาสตร์ชาติในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจีน /
Author
ตานถิง หลี่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1185
Location
Central Library

image
การเขียนภาษาอังกฤษ : หนังสือสำหรับผู้เรียนการเขียนโดยเฉพาะ = English writing : a coursebook for those doing a writing course /
Author
เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์.
Published
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
PE1404 ด865 2561
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์SET50โดยอาศัยสัญญาณทางเทคนิคและการลงทุนในหลักทรัพย์SET50 /
Author
ยศเอก ไชยฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1426
Location
Central Library

image

image
การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นเทศบาลตำบล: ศึกษาจากกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง /
Author
สุกัญญา ธงภักดิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1155
Location
Central Library

image
การเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉมสำหรับองค์การในอนาคต = Change and transformation for the future organizations /
Author
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
Published
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HD58.8 ท478 [2561]
Location
Central Library

image
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา /
Author
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
Published
พ. เดชะคุปต์,
Call Number
LB1027.23 พ715 2561
Location
Education Library

image
การเรียบเรียงเสียงประสานชุดเพลงพื้นบ้านอีสานสำหรับวงโยธวาทิต /
Author
พชร พิฆาตไพรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1096
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฏีฐานราก /
Author
อาภัสรา สีดอนเตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ633 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การเเขียนผ้าลายอย่างในจิตรกรรมฝาผนังวัดไชยทิศ กรุงเทพมหานคร เพื่อการอนุรักษ์โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน /
Author
จารุภรณ์ ศรีจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ332 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles