Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การออกแบบของที่ระลึกจากกระดาษด้วยแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ฮาซัน กันติชล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฮ274 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าที่ระลึกจังหวัดขอนแก่น /
Author
พรชนก ปลัดกอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ229ก 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องประกอบการแต่งกายจากของเหลือใช้ในกระบวนการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า หนองหญ้าปล้อง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
พีรดนย์ ก้อนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ791 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์สีจากการรับรู้ของคนไทยสำหรับเด็ก /
Author
นวกานต์ ถีนานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND น291 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสำริดบ้านเชียงด้วยเทคโนโลยีสามมิติ /
Author
นิติ นิมะลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น581 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบและพัฒนาผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กรณีศึกษาบ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร /
Author
กนกกานต์ ยงยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก124 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
ความหลากหลายของการสืบสานเรือนพื้นถิ่นในภาคอีสานของประเทศไทย /
Author
ธนิศร์ เสถียรนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ265ค 2561,วพ1432
Location
Central Library
Architecture Library

image
วิธีการประเมินค่าความเป็นสถานที่ภายในเขตคูเมืองและพื้นที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา คูเมืองร้อยเอ็ด /
Author
อรรถพล มหาราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS อ357 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
เรือนโคราชกับวัฒนธรรมการใช้พื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย ลาว และมอญ /
Author
การุณย์ ศุภมิตรโยธิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก534ร 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
แสงสว่างสำหรับห้องเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศิรินภา จันทรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ457ส 2561
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles