Search again

Found: 1,095  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อการจัดการโซ่อุปทานการผลิตพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ : กรณีศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
เปรมศิริ เกรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป719 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Author
นิพนธ์ พัวพงศกร.
Published
มูลนิธิสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
Call Number
HD น616ก 2558
Location
Central Library

image
การประเมินความพึงพอใจความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 /
Author
อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
Published
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number
KPT อ259 2558
Location
Central Library

image
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ /
Author
ปวีณา มีประดิษฐ์
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
RA427.3 2558
Location
Central Library

image
การประเมินผลหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง : บธส." : รายงานผลภาพรวมฉบับสมบูรณ์
Published
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ : มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ,
Call Number
KPT ก491 [2558]
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
Author
ธัญรดา สีตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ธ469 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา /
Author
มารุต พัฒผล.
Published
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,
Call Number
LB2362.T5 ม484 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การปรับตัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้บริบทการทำงานทับซ้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
ประเสริฐ ทอนใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
JS ป419ก 2558
Location
Central Library

image
การปรับบทบาทองค์กรชาวนาให้ยั่งยืน /
Author
พรศิริ เสนากัสป์
Published
กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว,
Call Number
HD8039.R48 2558
Location
Central Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบุตัวบุคคลแบบเอสเอส-วีเอดี โดยใช้การกรองเชิงสเปคตรัมสัมพัทธ์ตามเวลา และการนอร์มอลไลซ์โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบเชบตรัล /
Author
บุษญมาศ ศีลเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ676ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างสำหรับการหาค่าเวลาเสร็จงานน้อยที่สุดของปัญหาเรียงสับเปลี่ยนตารางงานแบบไหลเลื่อน /
Author
พรพรรณ เห็มทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ247ป 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนา web-page สำหรับประเมินขนมและเครื่องดื่มที่บริโภคของนักเรียนวัยรุ่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) /
Author
สิริรัตน์ นันทพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ZA ส731 2558,QU ส731 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
มานิดา อินทรแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ม448ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง เรื่อง หัตถกรรมสบู่สมุนไพร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
จุลจิฬา วงษ์พรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ658 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles