Search again

Found: 1,093  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม : กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน / ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.
Author
กชามาศ ฐาปนโสภณ.
Published
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
Call Number
KPT2460 ก112ส 2558 ล.10
Location
Central Library

image

image
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย /
Author
สุรพล ศรีวิทยา
Published
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number
KPT2713.8 ส852 2558
Location
Central Library

image
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
กอบกุล รายะนาคร.
Published
ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,
Call Number
kku book store 4/49
Location
Central Library

image
การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม /
Author
กอบกุล รายะนาคร.
Published
ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ,
Call Number
KPT3088.R43 ก358 2558
Location
Central Library

image

image
การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศเรื่อง"กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน" 4 - 6 พฤศจิกายน 2557 /
Author
การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน
Published
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง,
Call Number
KNC705 ก475 2557
Location
Central Library

image
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ประจำปี 2558 : สร้างพลังปัญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย = Enhancing students intelligences in highe...
Author
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ
Published
สมาคม,
Call Number
LB2301 ส293 2558
Location
Central Library

image
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ประจำปี 2559 : ปฏิบัติการการเรียนรู้ = Learning in action : sharing best practices in acti...
Author
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ
Published
สมาคม,
Call Number
LB2301 ส293 2559
Location
Central Library

image

image
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน" : วารสารสืบเนื่อง = Proceedings of the National research conference "Knowledge transfer to Asean Economic Co...
Author
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
Published
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น,
Call Number
Z5816.น366 ก482 2558
Location
Central Library

image
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม2558 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 /
Author
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ
Published
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
LB2805 2558
Location
Central Library

image
การประมาณความสูงจากลายพิมพ์ฝ่าเท้าในชาติพันธุ์ภูไทจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ณัฐพศิน วงษ์พิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ณ342ป 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์หลักรัฐประศาสนศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
กนกอร สังข์จันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ก125 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากฮูปแต้มอีสานในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการสร้างงานจิตรกรรมร่วมสมัย /
Author
ดิสพงศ์ เกติยะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ด591 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles