Search again

Found: 794  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง มหัศจรรย์แห่งกล้วยนวล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) จังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษณพร ดวงหะคลัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก281พ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐาน /
Author
สมพจน์ เจริญโชคมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส264 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อกกสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ฤทัยรัตน์ ชัยสงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ฤ179 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตของ Torrance /
Author
เบญจพร เหล่าวงษี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL บ783 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาองค์การ = Organization development /
Author
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HD58.8 ก412 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตยางพาราในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ /
Author
เจนจัด จิวะนันท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ699 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = Development of children and youth in the Democratic Republic of Timor-Leste as initiate...
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ พระราชดำรัส
Published
ภาพพิมพ์ ; สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี กระทรวงการต่างประเทศ,
Call Number
LB3479.E19 ก494 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาเนื้อดินปั้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคำอ้อ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี /
Author
สิริกานดา ค้าเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส731 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบทดสอบพหุมิติ วัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ภัทราภรณ์ วรชิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ376ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแบบวัดความตระหนักต่อโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์ : การประยุกต์ใช้การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ /
Author
พิชชา สุริอาจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ638ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ตรีคม พรมมาบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BJ ต181 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 /
Author
พระมหารัฐภูมี รตนรํสี (ขานถม).
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
Call Number
LB พ358กข 2558
Location
Central Library

image
การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารโดยการบังแดด /
Author
อิสรภาพ เสงี่ยมวิบูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ763ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles