Search again

Found: 470  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของสิ่งบูรณะเฉพาะกาลเรซินอะคริลิกและเรซินคอมโพสิตที่มีและไม่มีการเติมสารเสริมแรง /
Author
ชวพร คล่องพิทยาพงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ช276 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบผลความไวต่อสารไลโซสเตฟินระหว่างสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส สายพันธุ์ที่ไวและไม่ไวต่อยาแวนโคมัยซิน /
Author
มุทิตา คำวงศ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ม636 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาเพื่อลดการรบกวนของครีเอตินินในการตรวจวัดอัลบูมินในปัสสาวะโดยใช้ปฏิกิริยาจับกับสีเททระโบรโมฟีนอล์ฟทาลีนเอธิลเอสเธอร์ /
Author
พรนิภา กออำไพ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt พ245 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การสกัดเส้นประสาทส่วนปลายเบื้องต้น = Basic peripheral nerve block /
Author
มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์.
Published
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WO375 ม497 2560
Location
Medical Library

image
การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรม /
Author
ภัทรา ซูริค.
Published
กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์,
Call Number
RA427.8 ภ374 2560
Location
Nursing Library

image

image
การสัมผัสฝุ่นหินทรายจากอาชีพในผู้สกัดหินทราย /
Author
กนลา ชาญวิรัตน์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก127 2560,WA ก127 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การสำรวจประสบการณ์การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวดในประชาชนทั่วไป /
Author
เพ็ญพร ชื่นชิต.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp พ891 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
การส่งเสริมการนอนหลับสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต : การจัดการโดยพยาบาล /
Author
พิศสมัย โคตรทัศน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ595,RC พ751ส 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงในตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุภัทรา ระวิระ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส836ก 2560
Location
Nursing Library

image
การหาประสิทธิภาพของชุดน้ำยาตรวจ myeloperoxidase ในเม็ดเลือดขาว /
Author
ธีรพงศ์ ทองปอ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ธ631 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การหาสภาวะที่เหมาะสมของ multiplex PCR สำหรับการตรวจหาการขาดหายไปของยีน MICA /
Author
ชนิตา กิติวัชระเจริญ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ช153 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การเกิดฟองอากาศในวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือ เครื่องผสมกึ่งอัตโนมัติและเครื่องผสมอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยง /
Author
ศกลวรรณ น้ำใจทหาร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ศ111 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles