Search again

Found: 24  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
มาโนช นามเดช.
Published
สำนักวิจัย สถาบันประปกเกล้า,
Call Number
JS ม456 2559
Location
College of Local Administration Library

image
การจัดการโลจิสติกส์ รายงานการวิจัย = Logistics management of hen egg business in Chachoengsao Province /
Author
อัจฉรา โพธิ์ดี.
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
HD อ499 2558
Location
Central Library

image

image

image

image

image
การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา : รายงานการวิจัย /
Author
สันติ เจริญพรพัฒนา.
Published
สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LB ส579 2558
Location
Central Library

image
การเล่นทางภาษาของคนไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
ตามใจ อวิรุทธิโยธิน.
Published
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
PL ต337 2558
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน “ทศวรรษ การฟื้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคมการเมือง
Author
ฑภิพร สุพร.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
DS ฑ111 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
พลวัตจีนภายใต้ 40 ปี นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ = Dynamism of China under 40 years of the reform and opening up policy : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
ศิริพร ดาบเพชร.
Published
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
HC ศ463 2558
Location
Central Library

image
ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป /
Author
ประจักษ์ ก้องกีรติ.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JS ป222 2559
Location
College of Local Administration Library

image

image
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2557 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2557 /
Author
ถวิลวดี บุรีกุล.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745.A55 ถ282 2557
Location
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles