Search again

Found: 73  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดแพร่ /
Author
รุ่งนภา เทพภาพ.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ร623พ 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี /
Author
ฐปนรรต พรหมอินทร์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ฐ129ส 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จังหวัดชุมพร /
Author
วัชระ ศิลป์เสวตร์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว382ช 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จังหวัดพิษณุโลก /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ก522ษ 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จังหวัดลำปาง /
Author
สายฝน สุเอียนทรเมธี.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ส661ก 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จังหวัดเชียงราย /
Author
วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว288ก 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
รักฎา เมธีโภคพงษ์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ร284 2558
Location
College of Local Administration Library

image

image

image
การสร้างสำนึกพลเมือง /
Author
ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JF801 ศ686 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

image
ความรู้เบื้องต้นกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม /
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT ค181ว 2550
Location
College of Local Administration Library

image
ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน “ทศวรรษ การฟื้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคมการเมือง
Author
ฑภิพร สุพร.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
DS ฑ111 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
คอร์รัปชั่น : ปัญหาของสังคมไทยและแนวทางแก้ไข /
Author
ปธาน สุวรรณมงคล.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745.A55C6 ป159 2559
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles