Search again

Found: 464  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
พันไมล์ วิชัยวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1326
Location
Central Library
Public Health Library

image

image
การประเมินประสิทธิผลของวิธี modified carbapenem inactivation method (mCIM) สำหรับการตรวจเอนไซม์ carbapenemases ในแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ชนน์ธิดา ชัยชมภู.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ช133 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นศูนย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่2ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย /
Author
ธินัฐดา พิมพ์พวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1371,WA ธ764 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การประเมินวิธี CIMTris สำหรับการทดสอบเอนไซม์ Cabapenemase ในแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่ง = Evaluation of CIMTris for carbapenemase detection in gram-negative bacilli /
Author
ไพรรินทร์ หล้าสิงห์.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. Am/Mt พ983 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินวิธี rapid polymyxin NP สำหรับตรวจกรองการดื้อยา colistin และการตรวจยีน mcr-1 ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
อริสา งัดสันเทียะ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt อ398ก 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินและจัดการภาคปฏิบัติในเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา = Practical assesment and management in palliative medicine /
Author
ปัทมา โกมุทบุตร.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WB310 ป533 2560
Location
Medical Library

image
การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย = The adaptation of family with advanced cancer person /
Author
แพงพรรณ เท่าสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1257,RT พ938 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับวิธีการทดสอบบลีดิงไทม์และการแข็งตัวของเลือดในเลือดครบ 20 นาทีตามมาตรฐาน /
Author
ศิริเกศ ขนันไทย.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ศ448ก 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การปรึกษาครอบครัว = Family Counseling /
Author
เพ็ญนภา กุลนภาดล.
Published
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรภาว; แฮมคอมพิว ออฟเซท,
Call Number
RC488.5 พ887ก 2560
Location
Nursing Library

image
การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง = Total laparoscopic hysterectomy & radical hysterectomy : a comprehensive surgical guide /
Published
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RG391 ก491 2560
Location
Central Library

image
การผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ = Flap surgery in orthopaedics /
Published
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WE21 ก491 2560
Location
Medical Library

image
การฝังรากฟันเทียม เน้นกรณีศึกษาการฝังรากฟันเทียมบริเวณสวยงาม /
Author
อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ.
Published
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
WU640 อ622 2560
Location
Dentistry Library

image
การฝึกการรู้คิดทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ /
Author
อภิสิทธิ์ ประเคนคะชา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ269 2560
Location
Nursing Library

image
การฝึกด้วยน้ำหนัก : การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ /
Author
สนธยา สีละมาด.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
GV546 ส191 2560
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles