Search again

Found: 112  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ /
Author
อภิวรรณ อินทรีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM อ265ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการติดต่ออย่างมีวิจารณญาณเรื่องการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวาน /
Author
จีราวรรณ โลหะมาศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ575 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) /
Author
ปิยะนุช สุทำมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป621ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณแคดเมียมที่พบในเนื้อเยื่อโค สุกรและปลา /
Author
วณาชิณญ์ อัศศวานันท์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ว155 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ผลของสารสกัดกวาวเครือขาวต่อเซลล์เนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ในหลอดทดลอง /
Author
ศิริวรรณภา ขาวเสมอ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ490,WU ศ515 2560
Location
Central Library
Dentistry Library

image
ผลของอะพาไซเดอร์แมงโกสตินแอดฮีซีฟเพสร่วมกับฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการคืนกลับของแร่ธาตุในรอยผุจำลองของชั้นเคลือบฟัน : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ /
Author
พิชญา ปุยสุวรรณ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ496,WU พ639ผ 2560
Location
Central Library
Dentistry Library

image
ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซ้ำ ระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาลและการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ /
Author
นิภาพร มีชิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1304,RC น678 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง /
Author
โชติกา สัตนาโค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1351
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงสูงตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ /
Author
พันทิพพา บุญเศษ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ555 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการฝึกหายใจด้วยตนเองต่อเวลาในการเปล่งเสียงได้ยาวที่สุดและสมรรถภาพปอดของครู /
Author
ยงยุทธ ใสบาล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ย127ผ 2560
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็ก /
Author
นครินทร์ สุวรรณแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
BF น131ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาและระยะในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว /
Author
รณชัย คนบุญ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ร123ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมของมารดาและภาวะสุขภาพของทารกเกิดก่อนกำหนด /
Author
เวียงพิงค์ ทวีพูน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว925 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเตรียมหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินต่อความรู้การควบคุมระดับน้ำตาลและการกลับมารักษาซ้ำ /
Author
เวณุกา พรกุณา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว896ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันโรคปริทันต์ในผู้สูงอายุ 60-74 ปีในตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น /
Author
กัญญาวรรณ ยุบลมล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1332,WU ก384 2560
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles