Search again

Found: 12  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ศุภนาถ รัตนดาดาษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1313
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
พันไมล์ วิชัยวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1326
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
ทรงเกียรติ ด้วงสะดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1250
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย /
Author
อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WG อ362 2560,วพ1330
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของการประยุกต์ใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจและความแตกฉานด้านสุขภาพต่อความแตกฉานด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงวัยในเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ชุติมา ฆารสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1255,WG ช599 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามรถแห่งตนและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของผู้ใหญ่ที่มีภาวะก่อนเบาหวานในตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปัณณ์ชนุตม์ ชอบจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1263
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง /
Author
โชติกา สัตนาโค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1351
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันโรคปริทันต์ในผู้สูงอายุ 60-74 ปีในตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น /
Author
กัญญาวรรณ ยุบลมล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1332,WU ก384 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดพาทารกมารับการตรวจคัดกรองภาวะจอตาผิดปกติโรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
สุพัตรา หมายชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1317
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคอาหารของนักเรียนในอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ประภัทสร พิมพ์ดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1245
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของสามเณรที่ศึกษาในโรงเรียนบาลี สาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย /
Author
รัชฎาพร แก้วสีงาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ร329ภ 2560,QU ร329 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ระดับเสียงรบกวนในพื้นที่หอพักที่ใกล้สถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศุภนนท์ ไตรพิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1283
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles