Search again

Found: 63  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดินอาหารสัตว์และอาหารหมักพื้นบ้านของไทยที่มีศักยภาพเบื้องต้นของการเป็นโปรไบโอติก /
Author
กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ก387 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและโลหะหนักของเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิลล่าที่แยกได้จากปลานิล /
Author
ศรายุทธ นามพุทธา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ศ167 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชน /
Author
ศรินรัตน์ จันทพิมพ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ174ก 2560,วพ1395
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ศุภนาถ รัตนดาดาษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1313
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
พันไมล์ วิชัยวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1326
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นศูนย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่2ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย /
Author
ธินัฐดา พิมพ์พวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1371,WA ธ764 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย = The adaptation of family with advanced cancer person /
Author
แพงพรรณ เท่าสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1257,RT พ938 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนอีสาน /
Author
เบญจมาภรณ์ เวชการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ บ783พ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
ทรงเกียรติ ด้วงสะดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1250
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพคนวัยแรงงานในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ /
Author
ศันสนีย์ สีต่างคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ336พ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ /
Author
รัชนีวรรณ ราชพลแสน.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร343ก 2560,WC ร343ก 2560
Location
Nursing Library
Central Library

image
การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน /
Author
มณีรัตน์ เทียมหมอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ม137ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
เกษม ดำนอก.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก783ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในการจัดการความปวดและพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในผู้ป่วยกระดูกรยางค์หักแบบปิด /
Author
ประพัสสร แย้มโกสุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ป322ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวิเคราะห์กลวิธีพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกยาสูบในการป้องกันพิษจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช /
Author
เจนณรงค์ ละอองศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1340,RA จ715ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles