Search again

Found: 59  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม /
Author
สุจิตรา ขุนน้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส753ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมความเข้มแข็งของศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
สมคิด สันวิจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส234ส 2560
Location
Nursing Library

image
การเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน /
Author
พิชัย บุญมาศรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ642ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยจิตเภทชายที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำ /
Author
ภาวิณี สถาพรธีระ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ479จ 2560
Location
Nursing Library

image
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยวัยรุ่นระยะวิกฤต /
Author
วัชรี พิมสา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว387ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ /
Author
วรวุฒิ แสงทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ว275ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย /
Author
วรนุช ปัทถาพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว218ม 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำกัดเกลือในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว /
Author
กาญจนา ลือมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก426ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน /
Author
สาวิตรี สมมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ส687 2560,วพ691
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ /|ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ.
Author
ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป619ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ /
Author
อภิวรรณ อินทรีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM อ265ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) /
Author
ปิยะนุช สุทำมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป621ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซ้ำ ระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาลและการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ /
Author
นิภาพร มีชิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1304,RC น678 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงสูงตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ /
Author
พันทิพพา บุญเศษ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ555 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็ก /
Author
นครินทร์ สุวรรณแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
BF น131ผ 2560
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles