Search again

Found: 478  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภัทรวรรณ นิสยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ378ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาข้อมูลทางการพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากเวชระเบียนผู้ป่วยกระดูกหักที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สิทธิพงษ์ ศิริประทุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1341,RD ส642 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาความชุกของเชื้อ Helicobacter pylori ในขี้เพี้ยและผ้าขี้ริ้วของวัวจากพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปรารถนา สิงขรณ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/MT ป453 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโภชนาการเกินในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วัชรินทร์ วรรณา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ว386 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบของนักเรียนในโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ศศิธร กองสกูล.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS ศ291ก 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจอุจจาระโดยเทคนิค FECT และระดับของเอนติเจนในปัสสาวะโดยวิธี ELISA เพื่อวินิจฉัยโรค opisthorchiasis /
Author
ศุภรดา เทศศิริ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ศ714 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษานำร่องลักษณะมิญชวิทยาและการแสดงออกพื้นฐานของยีนส์DSPP, DMP1, COL1A ของเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ /
Author
อัจฉรียา ปิยะสันติ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd อ514 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์ของยา vancomycin ร่วมกับยา meropenem หรือ cefotaxime ในการต้านเชื่อ methicillin-ressistant staphlococcus aureus ที่ไวและไม่ไว vancomycin /
Author
ชลธิชา ไชยโภค.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ช224ป 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image

image
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคลูกจันทน์และการรับรู้ฤทธิ์ของประชาชนในเขตสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
บงกชณชสร คงยืน.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB บ113 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเก๊กฮวยและการรับรู้ฤทธิ์ของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ญาณิชศา มาเหง่า.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ญ242 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาสัดส่วนความสวยงามของฟันหน้าบนหกซี่ในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปต่อความสวยงามของรอยยิ้มในสัดส่วนของฟันหน้าบนหกซี่ที่แตกต่างกัน /
Author
กฤชญา ไตรเวทย์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ486,WU ก272 2560
Location
Central Library
Dentistry Library

image
การศึกษาสารรบกวนการตรวจวัดโคตินีนในปัสสาวะด้วยวิธีไดเร็กบาบิทูริกแอซิด /
Author
ธรณ์ธันย์ ธรรมโชติ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt ธ312 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles