Search again

Found: 139  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคลูกจันทน์และการรับรู้ฤทธิ์ของประชาชนในเขตสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
บงกชณชสร คงยืน.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB บ113 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเก๊กฮวยและการรับรู้ฤทธิ์ของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ญาณิชศา มาเหง่า.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ญ242 2560
Location
Medical Library

image

image

image
การสกัดเส้นประสาทส่วนปลายเบื้องต้น = Basic peripheral nerve block /
Author
มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์.
Published
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WO375 ม497 2560
Location
Medical Library

image
การสัมผัสฝุ่นหินทรายจากอาชีพในผู้สกัดหินทราย /
Author
กนลา ชาญวิรัตน์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก127 2560,WA ก127 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว /
Author
ปัตพงษ์ เกษสมบุูรณ์.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W84.5 ป531 2560
Location
Medical Library

image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC ว182 2560,WA ว182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การแพทย์ทางเลือก : บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ = Alternative medicine : the scientific basis /
Author
อมร เปรมกมล.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB903 อ274 2560
Location
Medical Library

image
การใช้ยาแก้ปวดของประชาชนชุมชนจันทึก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วรัมพร ดอกเคน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว295 2560
Location
Medical Library

image
กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้มีปัญหาด้านระบบประสาท = Occupational therapy for persons with neurological conditions /
Author
พิศักดิ์ ชินชัย.
Published
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WB555 ก636 2560
Location
Medical Library

image
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนการสอน /
Published
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
WA18 ข291 2560
Location
Medical Library
Public Health Library

image
ข้าวต้มมัดธัญพืช ลดความดัน ป้องกันโรคหัวใจ = Heart-friendly grains with steamed-sticky rice /
Author
จิตติพร วิชิตธงไชย.
Published
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB400 จ424 2560
Location
Medical Library

image
ครบรอบ 25 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Adult congenital heart diseases : basic to current practices /
Published
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WG210 ค152 2560
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles