Search again

Found: 23  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดของผู้เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี : กรณีศึกษา /
Author
วีรพล ชูสันเทียะ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว831 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กนกวรรณ จังอินทร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก125 2560
Location
Medical Library

image
พฤติกรรมการบริโภคขี้เหล็กและการรับรู้ฤทธิ์ของการบริโภคขี้เหล็กในประชาชนที่บริโภคขี้เหล็กในตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี /
Author
ศุทสิตา โรจนสวัสดิ์วงศ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ศ673 2560
Location
Medical Library

image
พฤติกรรมการใช้ยาของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์เขตศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี /
Author
เครือแก้ว ราคาพงษ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WQ ค752 2560
Location
Medical Library

image
มูลเหตุจูงใจในการใช้ยาเสพติดของผู้ที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
นุชสา อินทะจักร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM น724 2560
Location
Medical Library

image
ระดับการรับรู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สายฝน เติบสูงเนิน.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WL ส661 2560
Location
Medical Library

image
สัดส่วนของผู้ป่วยโรคหืดที่เกี่ยวเนื่องจากงานในคลินิกโรคหืดแบบง่ายในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วิสิฏฐ์ จงกำโชค.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว785 2560,WF ว785 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
สัดส่วนความต้องการการดูแลภาวะสุขภาพระยะยาวของผู้สูงอายุในชุมชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งหมากลาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
มะลิวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ม272 2560
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles