Search again

Found: 367  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การสกัดเส้นประสาทส่วนปลายเบื้องต้น = Basic peripheral nerve block /
Author
มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์.
Published
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WO375 ม497 2560
Location
Medical Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
วราภรณ์ นันทวงศ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ว321 2560
Location
Public Health Library

image
การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรม /
Author
ภัทรา ซูริค.
Published
กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์,
Call Number
RA427.8 ภ374 2560
Location
Nursing Library

image

image
การสัมผัสฝุ่นหินทรายจากอาชีพในผู้สกัดหินทราย /
Author
กนลา ชาญวิรัตน์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก127 2560,WA ก127 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การสำรวจประสบการณ์การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวดในประชาชนทั่วไป /
Author
เพ็ญพร ชื่นชิต.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp พ891 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การส่งเสริมความยึดมั่นในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /
Author
ศักดา เปรมไทยสงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ321 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงในตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุภัทรา ระวิระ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส836ก 2560
Location
Nursing Library

image
การเกิดฟองอากาศในวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือ เครื่องผสมกึ่งอัตโนมัติและเครื่องผสมอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยง /
Author
ศกลวรรณ น้ำใจทหาร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ศ111 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและผลกระทบต่ออนามัยช่องปากระหว่างการใส่เหงือกเทียมชนิดอะคริลิกและซิลิโคนในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะคงสภาพ : การศึกษานำร่อง /
Author
จุฑามาศ ตระการบุญกิจ.
Published
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Pd จ628 2560
Location
Dentistry Library

image

image
การเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมระหว่างถุงมือที่อบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนแนงดันสูงกับถุงมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาในขั้นตอนการถอนฟันอย่างง่าย /
Author
โยษิตา ยิ่งรักศรีภักดิ์.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ย851 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบแนวนำคอนดายล์โดยใช้การบันทึกการสบยื่นกับการวัดจากภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริกด้านข้าง /
Author
ธนัช ทูลภิรมย์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ธ199 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles