Search again

Found: 367  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA โรงพยาบาลมหาสารคาม : กรณีศึกษานำร่อง /
Author
พิชญา วงค์พิมล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ639ก 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการวางแผนจำหน่ายหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของงานห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
วรนุช บุญสอน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว218ก 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเร่งด่วนแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเวียง /
Author
สุรพงษ์ ปะกังลำภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส852ก 2560
Location
Nursing Library

image
การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากสำหรับพยาบาล /
Published
กลุ่มวิจัยภาวะกลืนลำบาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI250 ก495 2560
Location
Medical Library

image
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านพุทธิปัญญาและทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง /
Author
บุญยัง อาจศึก.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ534 2560
Location
Nursing Library

image
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อลดการบริโภคเกลือในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง /
Author
กาญจนา มณีทัพ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก426ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์ของสารสกัดหยาบจากขมิ้นขาวและใบโหระพาในห้องปฏิบัติการ /
Author
เพชรรัตน์ มนัสฉัตรโสภณ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd พ877 2560
Location
Dentistry Library

image
การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในประเทศไทย /
Author
วรรณภา นาราเวช.
Published
สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WQ440 ว255 2560
Location
Medical Library

image
การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีในเด็ก = Antiretroviral therapy in children /
Author
ภพ โกศลารักษ์kku-m.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
RJ387.A25 ภ147 2560,WC503.2 ภ147 2560
Location
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
การรักษามุ่งเป้าสำหรับโรคหืดรุนแรง = Targeted therapies for severe asthma /
Published
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
WF553 ก499 2560
Location
Medical Library

image
การรับรู้เกี่ยวกับวัคซีนในวัยเด็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
คมสันต์ สมเทพ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ค152 2560
Location
Medical Library

image
การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ /
Author
จารุวรรณ ธาดาเดช.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA541.T5 จ337 2560
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องทางด่วนของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง /
Author
จินตนา ชมภูโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ482ศ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภัทรวรรณ นิสยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ378ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโภชนาการเกินในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วัชรินทร์ วรรณา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ว386 2560
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles