Search again

Found: 367  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่สตรีใช้ฮอร์โมน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรในบริบทของร้านยาและหลักฐานเชิงประจักษ์ /
Author
วิวรรธน์ อัครวิเชียร.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB330 ว741ก 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การบริบาลผู้สูงอายุ = Care of elderly /
Author
นันทยา อุดมพาณิชย์.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC952.5 น422 2560,WT120 น422 2560
Location
Medical Library

image
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา คงแสง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ว169ก 2560
Location
Public Health Library

image
การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน(ฉบับปรับปรุง) /
Published
สหมิตรพัฒนาการพิมพ์,
Call Number
RT120.E4 ก459 2560
Location
Nursing Library

image
การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง = Spine and spinal cord injury /
Author
เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์ kku-m.
Published
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD768 ก767 2560,WL403 ก767 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /
Author
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA395.T5 ฉ236 2560
Location
Central Library

image
การปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิริโชติ พจนสุนทร.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ศ452 2560
Location
Public Health Library

image
การปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง ขังหวัดอุดรธานี /
Author
ชวัลลักษณ์ คลังกลาง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ช292 2560
Location
Public Health Library

image
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉินสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ= First aid & emergency care for nurses and allied health professional /
Author
ชัจคเณค์ แพรขาว.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC86.7 ช349 2560
Location
Nursing Library

image

image
การประชุมวิชาการสามทศวรรษการพยาบาลครอบครัวไทย : ความท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17-18 สังหาคม พ.ศ. 2560 = Social challengers for Th...
Author
ประชุมวิชาการสามทศวรรษการพยาบาลครอบครัวไทย : ความท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21
Published
คณะ,
Call Number
RT120.F34 ป247 2560
Location
Nursing Library

image
การประชุมวิชาการโสต ศอ นาสิกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 = ENT ISAN : Making the best for ENT practice /
Author
การประชุมวิชาการโสต ศอ นาสิกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
เพ็ญพริ้นติ้ง,
Call Number
WV140 ก482 2560
Location
Medical Library

image
การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thail...
Author
ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
สมาคม,
Call Number
RT3 ป247 2560
Location
Nursing Library

image
การประเมินและจัดการภาคปฏิบัติในเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา = Practical assesment and management in palliative medicine /
Author
ปัทมา โกมุทบุตร.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WB310 ป533 2560
Location
Medical Library

image
การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่น /
Author
อรณัฐชา ศิลารักษ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG อ319 2560
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles