Search again

Found: 366  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมารดาและทารกในครรภ์ = Working Together to the Best Maternal and Fetal Health /
Published
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย),
Call Number
RG551 ร156 2560
Location
Nursing Library

image
ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายระดับตำบลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี /
Author
ภาณุมาศ ทุมวัน.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ภ434 2560
Location
Public Health Library

image
ลายเหมราช /
Author
พงศกร.
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว พ112ย
Location
Medical Library

image
วัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย = Tuberculosis and mycobacteria /
Author
เกียรติไชย ฟักศรี.
Published
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC311 ก853 2560,WF200 ก853 2560
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
วาทกรรมคุณค่าผู้สูงอายุกับระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
สมชาย ชัยจันทร์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส239ว 2560
Location
Nursing Library

image
วิธีการเป็นเยาวชนชายรักชาย : การให้ความหมายของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ /
Author
ดลรวี สิมคำ.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ด147ว 2560
Location
Nursing Library

image
วิสัญญีวิทยาสัตว์เล็ก = Small animal anesthesiology /
Author
นริศ เต็งชัยศรี.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
SF914 น251ว 2560
Location
Veterinary Medicine Library

image
ศักยภาพของแบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารแกมมา-อะมิโนบิวทิริกแอซิดในการนำไปผลิตโยเกิร์ต /
Author
อนุชิดา โพธิ์เงิน.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ189 2560,QU อ189 2560
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ของกลุ่มวัยแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
กฤษฎา บุษบารัตน์.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ก279ส 2560
Location
Public Health Library

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มวัยแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
คุณากร ปาปะขา.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ค639 2560
Location
Public Health Library

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดอุดรธานี /
Author
พิทยา ธรรมวงศา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WG พ671 2560
Location
Public Health Library

image
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา = Cardiovascular physiology and pharmacological applications /
Author
กรองกาญจน์ ชูทิพย์.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
QP111.4 ก185 2560,WG102 ก185 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
สัดส่วนความต้องการการดูแลภาวะสุขภาพระยะยาวของผู้สูงอายุในชุมชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งหมากลาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
มะลิวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ม272 2560
Location
Medical Library

image
สานพลังภาคีเพื่อสังคมผู้สูงอายุ /
Published
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
WT100 ส644 2560
Location
Medical Library
Public Health Library

image
สารัตถะและการประยุกต์ใช้สิถิติ R ทางสัตวแพทย์ = Essential statistics & R-application in veterinary medicine /
Author
ภาคภูมิ ตาดี.
Published
ศูนย์บูรณาการวิจัยเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF760.S73 ภ414 [2560]
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles