Search again

Found: 366  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของการกดจุดหย่งควนต่อการลดความเจ็บปวดและระยะเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอด /
Author
สุภาพร ประนัดทา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส838อ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการเตรียมพื้นผิวแบบต่างๆ ต่อค่าความคงทนแรงเฉือนของการซ่อมแซมเรซินคอมโพสิตที่เพิ่งขัดแต่งเสร็จใหม่ : การศึกษานำร่อง /
Author
ธวิน เรียวเรืองแสงกุล.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Rd ธ399 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ /|ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ.
Author
ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป619ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม /
Author
ลำดวน มีภาพ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ล333ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ /
Author
อภิวรรณ อินทรีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM อ265ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติสำหรับให้อาหารผ่านทางเดินอาหารในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร /
Author
แสงไทย ไตรยวงค์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส961 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของการใช้แสงกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดในแผลถอนฟัน /
Author
ชัยวสันต์ มะละคำ.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ช429 2560
Location
Dentistry Library

image

image
ผลของน้ำยาทำความสะอาดต่อการยึดอยู่ของแหวนรูปตัวโอในฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมข้าวอร่อย /
Author
จิรัชญา หอกันยา.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd จ527 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) /
Author
ปิยะนุช สุทำมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป621ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณแคดเมียมที่พบในเนื้อเยื่อโค สุกรและปลา /
Author
วณาชิณญ์ อัศศวานันท์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ว155 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ผลของสารสกัดลูกเดือยต่อความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์และผลการสะสมแคลเซียมในห้องปฏิบัติการ /
Author
นรีกานต์ จันทกนกากร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd น258 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของสารเคลือบผิวต่อความแข็งระดับไมโครของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม /
Author
ชญาน์ภัทร์ บุญเพิ่ม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Rd ช112 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของเฝือกฟันร่วมกับสารใดๆ ต่อผิวเคลือบฟันมนุษย์ภายหลังแช่ในน้ำคลอรีนที่เป็นกรด : ศึกษาทางห้องปฏิบัติการ /
Author
ศศิธร สุทธาธิวงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Ped ศ291 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของเอ็น-กลูตาโรอิลเมลาโมนินและเอ็น-ซัคซินิลเมลาโทนิน(อนุพันธ์เมลาโทนิน)ต่อการต้านเชื้อราและการต้านอักเสบ /
Author
จิรัชญา สมอุดร.
Published
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ods จ527 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles