Search again

Found: 367  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเปลี่ยนแปลงของริมฝีปากภายหลังการจัดฟันร่วมกับการถอนฟันกรามน่อยซี่ที่หนึ่งทั้งสี่ซี่ในผู้ป่วยฟันยื่น /
Author
ณัฏฐา เอกสินชล.
Published
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ord ณ312 2560
Location
Dentistry Library

image
การเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม /
Author
สุจิตรา ขุนน้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส753ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image

image

image
การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
Author
นรงค์ วิชาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น214 2560
Location
Engineering Library

image
การเสริมความเข้มแข็งของศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
สมคิด สันวิจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส234ส 2560
Location
Nursing Library

image
การเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ /
Author
รุ่งทิวา ขันธมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร622ส 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน /
Author
พิชัย บุญมาศรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ642ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยจิตเภทชายที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำ /
Author
ภาวิณี สถาพรธีระ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ479จ 2560
Location
Nursing Library

image
การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย์และการลดการปลดปล่อยเมทเธนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย /
Author
ชนะดล สุภาพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช143ก 2560
Location
Central Library

image
การแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว /
Author
ปัตพงษ์ เกษสมบุูรณ์.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W84.5 ป531 2560
Location
Medical Library

image
การแก้ไขภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปฏิมาภรณ์ ภูมิกอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป138 2560
Location
Nursing Library

image
การแพทย์ทางเลือก : บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ = Alternative medicine : the scientific basis /
Author
อมร เปรมกมล.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB903 อ274 2560
Location
Medical Library

image
การแสดงออกของโปรตีนแกรนูลินในการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในแฮมสเตอร์ /
Author
ทรงเกียรติ อุพลเถียร.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ท126 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารธรรมชาติ /
Author
ธนกร อำนวยกิจ.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
QV778 ธ132 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles