Search again

Found: 29  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Conference report trans pacific partnership : impact on Thailands economy, society, and health system : 8-10 August 2016, Holiday Inn Bangkok Silom /
Author
ชุติมา อรรคลีพันธุ์.
Published
สำนักงาน,
Call Number
RA412 ช617ค 2560,WA530.1 ช617ค 2560
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
กายวิภาคศาสตร์ระบบประสาทส่วนปลาย = Anatomy of the peripheral nervous system /
Author
ปาริฉัตร ประจะเนย์.
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP365.5 ป553 2560,WL500 ป553 2560
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของเจ้าหน้าที่สาะารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพบ้านไผ่-โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น /
Author
ชัยภรณ์ โพธิผล.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WL ช398 2560
Location
Public Health Library

image
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา คงแสง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ว169ก 2560
Location
Public Health Library

image
การปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิริโชติ พจนสุนทร.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ศ452 2560
Location
Public Health Library

image
การปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง ขังหวัดอุดรธานี /
Author
ชวัลลักษณ์ คลังกลาง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ช292 2560
Location
Public Health Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
วราภรณ์ นันทวงศ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ว321 2560
Location
Public Health Library

image
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนการสอน /
Published
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
WA18 ข291 2560
Location
Medical Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
บูรภพ จันทร์ใบ.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA บ748 2560
Location
Public Health Library

image
คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 /
Author
สมชาย ตู้แก้ว.
Published
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WA32.JT3 ส239ค 2560
Location
Public Health Library

image
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ /
Author
วิชัย โชควิวัฒน.
Published
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
R853.H8 ว539 2560,W20.55.E7 ว539 2560
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ : งานวิจัยไทยพลังขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 /
Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Published
สำนัก,
Call Number
Q179.92 ต199 2560
Location
Nursing Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

image
บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ /
Published
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
WT100 บ128 2560
Location
Medical Library
Public Health Library

image
ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พีรภัทร ไตรคุ้มดัน.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA พ793 2560
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles