Search again

Found: 78  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
25 หยก ๆ : หนังสือที่ระลึกในโอกาสที่รับราชการมากว่า 25 ปี /
Author
จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
Published
ขอนแก่นการพิมพ์,
Call Number
PL4200.5 จ216 2558,มข.8/03 จ216ย 2558
Location
Central Library

image
Mind Map Japanese พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ /
Published
พราว โพเอท,
Call Number
PL642 ม456 2558
Location
Education Library

image
Tohoku เที่ยวญี่ปุ่น ฉบับตลุยโทโฮขุ /
Author
ตะวัน พันธ์แก้ว.
Published
โปรวิชั่น,
Call Number
DS812 ต258 2558
Location
Education Library

image
การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
Author
ธัญรดา สีตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ธ469 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การผจญภัยของเมอฤดี ฉบับ "คลาสสิก" ออสเตรีย โซนาตา /
Author
คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง.
Published
แซลมอนบุ๊คส์,
Call Number
DB27 ค256 2558
Location
Education Library

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาโตก บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
วราวุฒิ ทิวะสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว325 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดชุมพร /
Author
วัชระ ศิลป์เสวตร์
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว382 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดลำปาง /
Author
สายฝน สุเอียนทรเมธี
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ส659 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดลำปาง /
Author
สายฝน สุเอียนทรเมธี
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ส659 2558

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดสงขลา /
Author
บูฆอรี ยีหมะ.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 บ782 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดเชียงราย /
Author
วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว288 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จังหวัดเชียงราย /
Author
วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว288ก 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางและปัจจัยสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น/
Author
จักรรัฐ ผาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ จ223 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโนนหนองวัด 2 /
Author
พงศ์ตะวัน นันทศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ121 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับท่านไกสอน พมวิหาน ค .ศ.1975-2010 = The construction of remembrance of Kysone Phomvihane during 1975-2010 A.D. /
Author
กิตติศักดิ์ ชิณแสง.
Published
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ก675 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles