Search again

Found: 88  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2560 /
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LC71.2 ป631 2560
Location
Education Library

image
ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ /
Author
กุลภา วจนสาระ.
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HV ก728 2561
Location
Central Library

image
ผลการระบายน้ำดีแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีขั้วตับระยะสุดท้ายด้วยวิธี Percutaneous transhepatic biliary stent (PTBS) เปรียบเทียบกับ Percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD) /
Author
ธัญสิรี หวังชูชอบ.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI765 ธ469 2561
Location
Medical Library

image
ผลของยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของการซ่อมแซมวัสดุเรซินคอมโพสิต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง = Effect of universal adhesive on shear bond strength of resin composite repair /
Author
วีรนุช ทองงาม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WU190 ว527 2561
Location
Dentistry Library

image
ผลลัพธ์ของการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับโดยการใส่ขดลวดทางหน้าท้องเทียบกับวิธีการส่องกล้อง /
Author
ชยุต พงศ์ศรีประชา.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI765 ช196 2561
Location
Medical Library

image

image
มองไทดำผ่านคำเรียกญาติ /
Author
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
DS523.4.T35 อ366 2561
Location
Central Library

image

image
รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 /
Author
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. คณะทำงานวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
Published
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RM267 ร451 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image

image

image
รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย /
Author
กัญญพัชร ชัยอภิชิตไพบูลย์.
Published
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,
Call Number
HE ก382 [2561]
Location
Central Library

image
วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
ศรัญญา ชัยแสง.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
HM258 ศ159ว 2561
Location
Nursing Library

image
ศึกษาปริมาณและชนิดที่เด่นของจุลินทรีย์จากน้ำทิ้งของการเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าวคุ้งกระเบน ปี 2555-2557 = Study on quantity and prominent bacterial population from areas affected by aquaculture drainage wat...
Author
กฤษณา จันทร์แก้ว.
Published
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH ก282 2561
Location
Central Library

image
สรุปผลการจัดงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1 /
Author
ดวงแก้ว ปัญญาภู.
Published
กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,
Call Number
QV770.JT3 ด154 2561
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles