Search again

Found: 775  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำอำเภอเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล /
Author
สรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ558
Location
Central Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management /
Author
ชนะพล ศรีฤาชา Kku-ph.
Published
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5549.5.M3 ช143 2560
Location
Central Library

image
การบริหารนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน /
Author
ภัคศรัญย์ ฤทธิยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ541
Location
Central Library

image
การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน(ฉบับปรับปรุง) /
Published
สหมิตรพัฒนาการพิมพ์,
Call Number
RT120.E4 ก459 2560
Location
Nursing Library

image
การบริหารรัฐกิจร่วมภาครัฐและภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษาเมืองสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
จักรพันธ์ นาทันริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ555
Location
Central Library

image
การบริหารเชิงกลยุทธ์ : เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา = Strategic management /
Author
ไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล.
Published
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต,
Call Number
HF5351 พ993 2560
Location
Central Library

image
การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management รหัสวิชา 407 413 : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา /
Author
นิกร ยาอินตา.
Published
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน,
Call Number
HD30.28 ก541 2560
Location
Central Library

image
การบริโภคสินค้าวัฒนธรรมผีตาโขน /
Author
ศรัณย์ อมาตยกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ551
Location
Central Library

image
การบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย /
Author
ไอลดา อรุณศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ281
Location
Central Library

image
การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2558) : วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษต...
Author
การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
Published
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
มข.12/08-59 [2558]
Location
Central Library

image
การประดิษฐ์และสมบัติชีวภาพของอนุภาคนาโนและเส้นใยเชิงประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง /
Author
ธีระนาท พันธศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ150
Location
Central Library

image
การประมาณค่าทิศทางเสียงแบบ 2 มิติในแนวนอน โดยใช้ฟังก์ชันเฮด-รีเลท ทรานส์เฟอร์ /
Author
อรรถชัย คนยัง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ570
Location
Central Library

image
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักแรกเกิดรายตัวและความสม่ำเสมอของลูกแรกเกิดภายในครอกในแม่สุกรทางการค้า/
Author
สุวาณี เพิ่มทองชูชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ170
Location
Central Library

image
การประมาณต้นทุนงานก่อสร้าง /
Author
นพดล จอกแก้ว.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TH435 น169 [2559?]
Location
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นในการประเมินผู้จำหน่ายไวน์ กรณีศึกษา: ธุรกิจโรงแรม/
Author
อรนุช อึ้งทรงธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ223
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles