Search again

Found: 88  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง /
Author
กฤตยา อาชวนิจกุล.
Published
สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม,
Call Number
HV ก276ส 2561
Location
Central Library

image
สืบอัตลักษณ์ไทดำสืบลำนำดนตรี /
Author
สุธี จันทร์ศรี.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
ML3758.S64 ส786 2561
Location
Central Library

image
หลากหลายสำเนียงไทดำในอุษาคเนย์ /
Author
สมทรง บุรุษพัฒน์.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
PL4251.B57 ส251 2561
Location
Central Library

image
อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ : รายงานการวิจัย /
Author
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LC1047.T5 ป461 2561
Location
Education Library

image
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน /
Author
สุจิตรพร เลอศิลป์.
Published
โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด,
Call Number
LB1060 ส752 2561
Location
Medical Library

image

image

image
โครงการ Local NEO SME หัวใจเก๋า คิดแนวใหม่ สไตล์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Author
นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย.
Published
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
G น726 2561
Location
Central Library

image
โครงการการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนงทางปฏิบัติและสนองความต้องการของตลาดโลก : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Author
อัทธ์ พิศาลวานิช.
Published
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า,
Call Number
HD9161.T52 อ539 2561
Location
Central Library

image
โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง.
Published
ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.,
Call Number
K ณ361 2561
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles