Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง /
Author
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
Published
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
JS7153.3.A3 ด554 2561
Location
Central Library

image

image
การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : รายงานการวิจัย = Study of landslide behavio...
Author
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์.
Published
หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี,
Call Number
QE599.T5 ส777 2561
Location
Central Library

image
ชนชาติไทย /
Author
ด็อดด์, วิลเลี่ยม คลิฟตัน.
Published
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
DS569 ด19 2561
Location
Central Library

image
ถ้อยสำเนียงไทดำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /
Author
โสภิตา ถาวร.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
PL4251.B57 ส987 2561
Location
Central Library

image
หลากหลายสำเนียงไทดำในอุษาคเนย์ /
Author
สมทรง บุรุษพัฒน์.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
PL4251.B57 ส251 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles