Search again

Found: 42  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ชุติมา ศรีทุมมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM ช617พ 2558,QU ช617 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของเด็กสมาธิสั้นในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ /
Author
วิภาวี รอดทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS ว657 2558,วพ640
Location
Central Library
Public Health Library

image
พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย /
Author
พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
Published
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,
Call Number
QK99.T5 พ164 2558 ล.2
Location
Central Library

image
รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข /
Published
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WA32.JT3 ร155บ 2558/3
Location
Public Health Library

image
รูปแบบการดำเนินงานศูนย์ผู้สูงอายุและความต้องการลักษณะศูนย์ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชนิดา ทวีวรรณกิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ช152 2558,WT ช152 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี /
Author
ทรงยศ ศรีหริ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ท143ร 2558,WA ท143 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการรับซื้อยางพารา อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชานิยา เหมือนตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ช521 2558,RA ช521 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สวางคบุรีศรีคุ้งตะเภา : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับสมรภูมิสวางคบุรี-คุ้งตะเภา อนุสรณ์ 255 ปี แห่งการสถาปนาวัดคุ้งตะเภา /
Author
ธีระวัฒน์ แสนคำ
Published
สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงวัฒนธรรม และโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ หัวทุ่งสมรภูมิสวางคบุรี (วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์),
Call Number
DS589.อ8115 ธ674 2558
Location
Central Library

image
เคมีวัสดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง /
Author
วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QD506 ว582 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะข้อไหล่ติดด้วยการแพทย์แผนไทย /
Published
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,
Call Number
WE810 น927 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะประชากรสาธารณสุขต่างด้าวในประเทศไทย ระยะที่ 1 /
Author
ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์.
Published
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
HD6067.2.T5 ร244ผ 2558,WA300.JT3 ร244ผ 2558
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
โครงงานภัยธรรมชาติ /
Author
ไรล์ลี, แคทลีน เอ็ม.
Published
นานมีบุ๊คส์,
Call Number
GC221.2 ร952ค 2558
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles