Search again

Found: 42  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสุขและคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า /
Author
รัชดาพร ฐานมั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ร331 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณภาพน้ำในลำห้วยหลวงบริเวณแพหาปลา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี /
Author
นัฐพล จำปาเทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น392 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
คู่มือการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน /
Published
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
JZ5490 ค695ป 2558
Location
Education Library

image
คู่มือการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารในประเทศไทย /
Author
สัทธา ปัญญาแก้ว
Published
สมาคมสถาปนิกสยาม,
Call Number
TK1087 ส572 2558
Location
Architecture Library

image

image
บันทึกประสบการณ์ /
Author
ประยงค์ รณรงค์.
Published
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,
Call Number
HC445 ป361บ 2558
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร /
Author
ยุทธศิลป์ คุ้มบ้านชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย365 2558,WC ย365 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีชาวเขาเผ่าอาข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /
Author
กัญญาภัค นันทชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก384ป 2558,WP ก384ป 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคเครือข่ายสุขภาพบัวแดงภักดีสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
รัชณีกรณ์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WF ร323 2558
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
จุฬาลักษณ์ สายสุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ684จ 2558,WF จ684 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการปวดหลังในพยาบาลแม่และเด็ก /
Author
จันทร์ธรา สมตัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD จ264 2558,WE จ264 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลการเสริม Schizochytrium limacinum (D. Honda & Yokochi, 1998) อาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1785) = Effect of Schizochytrium limacinum (D. Honda & Yokochi, 1998) s...
Author
มีชัย แก้วศรีทอง
Published
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH380.47.B59 ม596 2558
Location
Central Library

image
พจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา /
Published
สำนักงาน,
Call Number
QA276.14 พ174 2558
Location
Public Health Library

image
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 /
Published
สำนักกำกลับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
Call Number
QW32.JT3 พ371ช 2558
Location
Public Health Library

image
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้ที่มารับบริการในคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม /
Author
ธัญพิมล เจริญนนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ451 2558,WG ธ451 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles