Search again

Found: 122  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของสารเคลือบผิวต่อความแข็งระดับไมโครของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม /
Author
ชญาน์ภัทร์ บุญเพิ่ม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Rd ช112 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของเฝือกฟันร่วมกับสารใดๆ ต่อผิวเคลือบฟันมนุษย์ภายหลังแช่ในน้ำคลอรีนที่เป็นกรด : ศึกษาทางห้องปฏิบัติการ /
Author
ศศิธร สุทธาธิวงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Ped ศ291 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของเอ็น-กลูตาโรอิลเมลาโมนินและเอ็น-ซัคซินิลเมลาโทนิน(อนุพันธ์เมลาโทนิน)ต่อการต้านเชื้อราและการต้านอักเสบ /
Author
จิรัชญา สมอุดร.
Published
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ods จ527 2560
Location
Dentistry Library

image

image
พันธุศาสตร์เซลล์ของแย้บางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์.
Published
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Call Number
QL ส723พ 2560
Location
Central Library

image
ภาวะลำไส้อุดตัน ประสบการณ์ใน รพ.ศรีนครินทร์ = Mechanical intestinal obstruction experience in Srinagarind Hospital /
Author
พรทิพย์ รัตนเดชาพิทักษ์.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI460 พ239 2560
Location
Medical Library

image
ระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี : รายงานการวิจัย= Automatic watering management system using solar cell for rice firlds in non-irrigated areas, Ubon ...
Author
รุ่งเรือง งาหอม.
Published
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,
Call Number
S494.5.W3 ร635 2560
Location
Central Library

image
รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน /
Author
จามะรี เชียงทอง.
Published
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
JQ จ313 2560
Location
Central Library

image

image
รายงานการวิจัยศาลเจ้าพ่อมอดินแดง : ศูนย์รวมแห่งศรัทธามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์.
Published
โครงการยุววิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง),
Call Number
มข.5.11/09-3 2560
Location
Central Library

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา /
Author
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
Published
กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LB2831.626.T5 พ435 2560
Location
Education Library

image
รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน /
Author
ศศิรัศม์ วีระไวทยะ.
Published
กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนามนุษย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LA ศ294 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles