Search again

Found: 648  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ /
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HQ21 ค695
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
คู่มือการออกกำลังกายแบบเดินสวนสนามหรือเดินเร็วยกแขนสูง = Brisk marching /
Author
วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA781.65 ว735,QT255 ว735
Location
Central Library
Medical Library

image

image
คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวน /
Author
วีนัส พีชวณิชย์
Published
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
QA279 ว816
Location
Central Library

image

image
ตลาดสดจังหวัดอุบลราชธานี : (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สมศรี ชัยวณิชยา.
Published
ม.ป.พ],
Call Number
HF ส279 2561
Location
Central Library

image

image

image
บทสรุปผู้บริหารโครงการการสื่อสารในการพัฒนาประชาคมทับเที่ยง /
Author
อรุณีวรรณ นาศรี
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HM258 อ419
Location
Central Library

image
บทสรุปผู้บริหารโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร /
Published
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Call Number
HD9999.C74 ร451บ
Location
Central Library

image

image
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การศึกษาประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามสาขาต่าง ๆ /
Author
วุฒิ หวังวัชรกุล
Published
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม,
Call Number
S600.7.C54 ว862
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles