Search again

Found: 30  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ /
Author
ศุภัช ศุภชลาศัย.
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,
Call Number
HF ศ684 2561
Location
Central Library

image

image
การศึกษาสภาพการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา /
Author
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
Published
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB1028.5 อ893
Location
Central Library

image
การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (organized corruption) ของภาคการศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขตที่ 24, 25, 26 (กาฬสินธุ์ ขอน...
Author
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด. Kku-hs.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
Call Number
LB พ318 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การเปรียบเทียบระบบเสียงและคำศัพท์ของกลุ่มชาติพันธุ์พวนในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี : รายงานการวิจัย /
Author
เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
PL พ889 2556
Location
Central Library

image

image
การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย = People's politics : the way for Thai politics /
Author
จุมพล หนิมพานิช.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ จ638 2562
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
คุณภาพชีวิตการทำงานแรงงานตัดเย็บผ้า : จากสถานการณ์สู่ความร่วมมือแก้ไขปัญหา /
Author
ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์.
Published
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
HD ช275 2562
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ตลาดสดจังหวัดอุบลราชธานี : (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สมศรี ชัยวณิชยา.
Published
ม.ป.พ],
Call Number
HF ส279 2561
Location
Central Library

image

image
ผลงานศิลปกรรมชุด "สภาวะแห่งการสูญเสีย" : รายงานการวิจัย = Painting art project "the state of loss" /
Author
เชิดชัย ศิริโภคา.
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
ND ช748 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles