Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การศึกษาสภาพการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา /
Author
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
Published
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB1028.5 อ893
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบผลผลิตลูกปลิงทะเล (Holothuria scabra jaeger, 1833) ที่อนุบาลด้วยอาหารธรรมชาติกับอาหารเสริม = Camparative study on the production of juvenile sea cucumber (Holothuria scabra jaeger, 1833)...
Author
ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
QL ศ676 2558
Location
Central Library

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องการรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมและศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinnensis (Lour) Spreng) มะรุม (Moringa olifera Lamk.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.) = Ge...
Author
พัชริน ส่งศรี. kku-ag.
Published
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB351.C8 พ523
Location
Central Library

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างสภาพสบายเชิงอุณหภาพโดยการทำความเย็นด้วยการแผ่รังสี /
Author
กูสกานา กูบาฮา
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
Call Number
TH7687 ก743
Location
Central Library

image
รายงานวิจัยเรื่องปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองละเลิงเค็ง อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น = Concentration of organochlorine pesticide at Nong La Leng Keng Wetland, Nong Song ...
Author
ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. kku-sc.
Published
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB952.C44 ศ161
Location
Central Library

image
รายงานสรุปภาพรวมสำหรับผู้บริหารโครงการพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ประเภทพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการของการเคหะแห่งชาติ = Solar energy as an alternative and...
Author
เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
Published
หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TK1087 ฉ431
Location
Central Library

image

image
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลพบุรี : รายงานการประเมินผล /
Published
กองติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,
Call Number
SD ค962 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles