Search again

Found: 582  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การระบุชนิดของเห็ดป่าด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS /
Author
หิรัญญา สินธุศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ415
Location
Central Library

image
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ /
Author
อดุลย นามาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ156
Location
Central Library

image
การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีในเด็ก = Antiretroviral therapy in children /
Author
ภพ โกศลารักษ์kku-m.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
RJ387.A25 ภ147 2560,WC503.2 ภ147 2560
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การรับรู้สารสนเทศเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด /
Author
ธวัญหทัย สินธุ์นอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ267
Location
Central Library

image
การรับรู้แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ยศนันท์ ศรีอรุณเอี่ยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ433
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การรู้จำลายมือเขียนด้วยวิธีการสกัดคุณลักษณะจากค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ในการเรียนรู้เชิงลึกของโครงข่ายประสาทเทียม /
Author
สุธาสินี เอี่ยมสอาด.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ574
Location
Central Library

image
การรู้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย /
Author
กัมพล เกศสาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ261
Location
Central Library

image
การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 /
Author
วนิดา นเรธรณ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
ZA3075 ว169 2560
Location
Central Library

image
การวัดคุณภาพการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
พลอยไพลิน ตันติสกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ439
Location
Central Library

image
การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อส่งเสริมการผลิตอ้อยกรณีศึกษา:โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ /
Author
วิภาภรณ์ ไกยฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ271
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน กรณีศึกษา บริษัทซาคาตะ สยามซีด จำกัด /
Author
มัณฑนศิลป์ ผาโคตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ563
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงงบประมาณของปลัดเทศบาลขนาดเล็ก: การสำรวจระดับชาติเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณของปลัดเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล /
Author
กฤษดา ทิพย์โชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ545
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis /
Author
จตุภัทร เมฆพายัพ.
Published
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
QA278.2 จ136 2560
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางยูทูปสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก /
Author
จิตติพร จิตต์ภักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles