Search again

Found: 50  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ปริญญา สร้อยทอง.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.P39 ป458 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทบาทการค้าชายแดนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร /
Author
เทพรักษ์ สุริฝ่าย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ460
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง /
Author
ประมุข บัณฑุกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ337
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น:กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา /
Author
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ254
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น /
Author
สุรกานต์ จังหาร.
Published
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
Call Number
LA1221 ส845 2560
Location
College of Local Administration Library

image
ผลการทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตนประชาชนลาว /
Author
วันนีลา อ่อนประดิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ346
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง /
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
DS586 พ385พ 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3211-2001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก = Introduction to retail business /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5429 ค357ค 2560
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3214-2004 หลักการจัดซื้อ = Purchasing principle /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5437 ค357 2560
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3214-2005 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า = Warehouse and distribution /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5485 ค357ร 2560
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3214-2205 การจัดการสินค้าคงคลัง = Inventory management /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5485 ค357ก 2560
Location
College of Local Administration Library

image
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: ช่องสาริกาโมเดล /
Author
สุภาวดี แก้วคำแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ280
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
รูปแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา /
Author
พีชานนท์ ระนาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ292
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ร่ายรัฐธรรมนูญ : ที่มา หลักการและความสำคัญ /
Author
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT2070 อ366 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
สถานการณ์คุณภาพชีวิตของแรงงานชาวกัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้ว /
Author
วีระ เภียบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ426
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles