Search again

Found: 50  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การรับรู้แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ยศนันท์ ศรีอรุณเอี่ยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ433
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงงบประมาณของปลัดเทศบาลขนาดเล็ก: การสำรวจระดับชาติเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณของปลัดเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล /
Author
กฤษดา ทิพย์โชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ545
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์สถานะทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิธิศ พรสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ546
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน: ศูกษากรณี/
Author
สุกัญญารัตน์ เวชะวัชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ217
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การเมืองไทยร่วมสมัย /
Author
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745 บ259 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image

image
ความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 4 อำเภอ ของนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
แทน พมสิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ329
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความพร้อมในการสร้างเมืองสังข์ทองให้เป็นเมืองที่เข้มแข็งรอบด้านตามนโยบาย 3 สร้าง /
Author
สาริกา อ่อนศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ556
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจถ่ายโอน ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อำพล บุญพินิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ542
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความเป็นไปได้ในการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา/
Author
สุภาพ ไชยยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ236
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ชีวิตของคนไร้รัฐ : ศึกษากรณีหมุ่บ้านบะไหตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
จินดาหรา วิเท่ห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ252
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี /
Author
สุวิชา วรวิเชียรวงษ์.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.K36 ส879 2560
Location
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น /
Author
นิพนธ์ โซะเฮง.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53K45 น616 2560
Location
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดลำพูน /
Author
รักฎา เมธีโภคพงษ์.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.L35 ร286 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล /
Author
เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.S28 ฉ433 2560
Location
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles