Search again

Found: 34  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การรับรู้แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ยศนันท์ ศรีอรุณเอี่ยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ433
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงงบประมาณของปลัดเทศบาลขนาดเล็ก: การสำรวจระดับชาติเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณของปลัดเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล /
Author
กฤษดา ทิพย์โชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ545
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์สถานะทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิธิศ พรสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ546
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน: ศูกษากรณี/
Author
สุกัญญารัตน์ เวชะวัชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ217
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 4 อำเภอ ของนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
แทน พมสิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ329
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความพร้อมในการสร้างเมืองสังข์ทองให้เป็นเมืองที่เข้มแข็งรอบด้านตามนโยบาย 3 สร้าง /
Author
สาริกา อ่อนศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ556
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจถ่ายโอน ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อำพล บุญพินิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ542
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความเป็นไปได้ในการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา/
Author
สุภาพ ไชยยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ236
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ชีวิตของคนไร้รัฐ : ศึกษากรณีหมุ่บ้านบะไหตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
จินดาหรา วิเท่ห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ252
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทบาทการค้าชายแดนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร /
Author
เทพรักษ์ สุริฝ่าย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ460
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง /
Author
ประมุข บัณฑุกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ337
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น:กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา /
Author
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ254
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ผลการทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตนประชาชนลาว /
Author
วันนีลา อ่อนประดิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ346
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: ช่องสาริกาโมเดล /
Author
สุภาวดี แก้วคำแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ280
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
รูปแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา /
Author
พีชานนท์ ระนาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ292
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles