Search again

Found: 2,114  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจำลองสถานการณ์การเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกโดยโปรแกรม Arena กรณีศึกษา ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ทิพย์ธัญญา แก้วศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RE ท461 2558
Location
Central Library

image
การจำลองแบบการนำส่งยาด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็ก /
Author
ทศพล ลุนนู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ท238 2558
Location
Central Library

image
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก446 2558,WG ก446พ 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC 446ก 2558,WG ก446 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการฉลาม = Implementation on international plan of action for the conservation and management of sharks /
Author
จงกลณี แช่มช้าง.
Published
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SH351.S6 จ115 2558
Location
Central Library

image
การดำเนินการหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง : บธส." : รายงานผลภาพรวมฉบับสมบูรณ์
Published
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ : มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ,
Call Number
KPT ก491ด [2558]
Location
Central Library

image
การดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
วัชรีวรรณ จันทะวงศ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว388 2558,WA ว388 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของครูอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น /
Author
อนุจิต ทุลันไธสง
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ185 2558,WA อ185 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยสูงวัยที่มีโรคทางระบบ /
Author
มุขดา ศิริเทพทวี kku-d.
Published
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK55.A3 ม624 2558,WU490 ม624 2558
Location
Central Library
Dentistry Library

image
การดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุ /
Author
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC954 ส731 2558
Location
Central Library

image
การตรวจจับและกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับความเข้มเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน /
Author
สุภาพ สาขา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส838ก 2558
Location
Central Library

image
การตรวจทางอณูชีววิทยาสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส /
Author
นิชา เจริญศรี kku-am.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR201.V55 น561 2558
Location
Central Library

image
การตรวจประมาณอายุของคราบเลือดโดยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคปี /
Author
สุภาพร บุตรเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส838ต 2559
Location
Central Library

image
การตรวจวิเคราะห์หายานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ในเลือดและเส้นผมด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟี /
Author
พรพรรณ ประสงค์ธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ247 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles