Search again

Found: 550  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การย่อยสลายสาร 2,4-D โดย Nostoc hatei TISTR 8405 และ Anabaena lutea TISTR 8074 /
Author
วารินาถ โขพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว483 2558
Location
Central Library

image
การระบุแหล่งดินทางนิติวิทยาศาสตร์ของประชากรแบคทีเรียในดินด้วยเทคนิคเออาร์ดีอาร์เอ /
Author
วีนัส นาคนิ่ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว816 2558
Location
Central Library

image
การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารโดยการบังแดด /
Author
อิสรภาพ เสงี่ยมวิบูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ763ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การลดความเร็วการไหลของอากาศในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูงโดยการใช้สปอยเลอร์ /
Author
วรัญญา กันแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว293 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวางแผนการเพาะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด : กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด /
Author
อธิวัฒน์ บุญมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ148 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวางแผนและควบคุมการผลิต = Production planning and control /
Author
ณฐา คุปตัษเฐียร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TS176 ณ119 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis /
Author
ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์.
Published
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA278.2 ธ581 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
อัศวิน บรรเทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ579 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
น้ำฝน อบเชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น525 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การวิเคราะห์ความหลากหลายของไมโครแซเทลไลท์ DXS8377 ในประชากรชายไทยภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Analysis of the microsatellite DXS8377 polymorphism in a population of Northern Thai males /
Author
วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
QH ว292 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการระบายอากาศเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองภายในโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา /
Author
วาทิน ไชยขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ว463 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาชญากรรมด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล /
Author
พรพิรุณ โอ่งอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ249ก 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
จีระยา คำภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV จ567 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ = Quantitative analysis for management /
Author
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล.
Published
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD30.25 ภ373 [2558?]
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ : โมเลคุลาร์สเปกโทรเมทรี = Instrumental methods of analysis : molecular spectrometry /
Author
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD79.I5 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles