Search again

Found: 283  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี การดองเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์และการวิเคราะห์สารบ่งชี้ในใบมันสำปะหลังสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย /
Author
พรณรงค์ อินทรเกษม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ236ก 2558,QV พ236ก 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ดินขาวเผาเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพ /
Author
แสงสุรีย์ พังแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส964ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาสมรรถนะการปล่อยมลพิษและคุณลักษณะการเผาไหม้ในเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันจากขยะพลาสติก /
Author
ธวัชชัย ทรายขาว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ธ394ก 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ผ่านการจัดการเรี...
Author
ประภัสสร เศรษฐา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ป338 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การสลายตัวของลิกนินด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล /
Author
ศิรวิชญ์ แสงนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ศ439 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาการเจือโลหะทองแดงบนเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตรที่ถูกเสริมด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีใหม่ต่อการกำจัดไนเตรท /
Author
นลินี กระแสร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP น287ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้แผ่นสแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีการเผาไหม้ของเปลวไฟและวิธีตกสะสมไอ /
Author
สายฝน เครือหงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส661 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์เสียงซออู้ด้วยกรรมวิธีการระบุเอกลักษณ์ระบบ /
Author
ปกาศิต มาหลิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ป117 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์แมงกานีสออกไซด์โดยไม่ผ่านการเผาและการประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) /cอัมรา ยอดสง่า.
Author
อัมรา ยอดสง่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ565 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์และสมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโนสตรอนเทียม ไททาเนต (SrTi1-xMxO3,M=Fe, Coและ Ni) เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล /
Author
อรรถพล กาฬพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ357ก 2558
Location
Central Library

image
การสื่อสารดิจิทัล /
Author
พงศธร เศรษฐีธร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TK5103.7 พ125 2558
Location
Central Library

image
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิด้วยการเลือกลำดับที่ของชุดตัวอย่าง 2 ครั้ง เมื่อจัดลำดับแบบสมบูรณ์ /
Author
ชัยณรงค์ เพียรภายลุน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช383ก 2558
Location
Central Library

image
การส่งผ่านแบบระยะทางเท่ากันโดยอาศัยระยะทางแบบไม่เชิงเส้น /
Author
ปาริชาติ ภูภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป554ส 2558
Location
Central Library

image
การส่งเสริมการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ธีร์ธวัส นาจันทัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ธ624 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles