Search again

Found: 283  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเพิ่มจำนวนต้นสปอร์โรไฟต์ของเฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอายจากชิ้นส่วนใบอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
ขวัญชีวา บุญสูง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ข262 2558
Location
Central Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ถังหมักแบบหุ้มฉนวนในการหมักร่วมระหว่างมูลไก่และหญ้าเนเปียร์ /
Author
อุมาพร ข้อยุ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ846ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อบกพร่องโดยการทดสอบแบบอัตโนมัติด้วยขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม /
Author
จักรกฤษณ์ แก้วโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ261 2558
Location
Central Library

image
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน /
Author
นฤมล อัศวเกศมณี.
Published
โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,
Call Number
S494.5.S95 น276 2558
Location
Central Library

image
การเสริมธาตุเหล็กในระบบการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกพืช /
Author
เอกพจน์ บางวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH อ878ก 2558
Location
Central Library

image
การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผักและผลไม้สดตัดแต่ง /
Author
ณัฐวดี สมบูรณ์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ณ352 2558
Location
Central Library

image
การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียมและตะกั่วในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมืองแร่ทองคำ /
Author
สิรีภรณ์ คำโสภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส732ร 2558
Location
Central Library

image
การแบ่งพื้นที่ในภาพโดยอาศัยเทคนิคการลดจำนวนมิติแบบเชิงเส้น /
Author
ไกรศักดิ์ จันทรโกเมท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก977ก 2558
Location
Central Library

image
การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทย = Crocodylus siamensis :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สมปอง ธรรมศิริรักษ์.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส261 [2558?]
Location
Central Library

image
การใช้ของเสียอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับมูลไก่ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน /
Author
ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ณ322ก 2558
Location
Central Library

image
การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อส่งเสริมมวลชีวภาพจุลินทรีย์ดิน ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ผลผลิตของข้าวไร่ก่อนปลูกอ้อย และผลผลิตอ้อยที่ปลูกตามสุชารัตน์ บุตรภู.
Author
สุชารัตน์ บุตรภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ส761ร 2558
Location
Central Library

image
การใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context-based learning) เพื่อพัฒนาแรงบัลดาลใจภายในและการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ /
Author
ธนบดี ชาญขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ144 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ประโยชน์จากยีสต์ผงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของสุกร /
Author
ดนุภัสตรา ชะนะเพีย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ด124 2558
Location
Central Library

image
การใช้แนวทางการวิเคราะห์เอ็กเซอร์จีสำหรับการประเมินศักยภาพระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐนรี อรุณฤกษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ329 2558
Location
Central Library

image
กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา /
Author
คงศักดิ์ วัฒนะโชติ.
Published
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,
Call Number
LB1585.5.T5 ค114ก 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles