Search again

Found: 211  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส /
Author
นิภาภรณ์ จันทะโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC น626พ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อะม็อกซีซิลลินในน้ำปนเปื้อนสังเคราะห์ /
Author
ณัฐวดี ศักดาศิริสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ352 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านพลังงาน /
Author
ธิติวัฒน์ ตำคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ธ588 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของวัสดุเซลลูโลสที่ปรับแต่งด้วยวิธีการทางกายและทางเคมี /
Author
อัจฉริยาภรณ์ พรมแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ513ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การย่อยสลายสาร 2,4-D โดย Nostoc hatei TISTR 8405 และ Anabaena lutea TISTR 8074 /
Author
วารินาถ โขพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว483 2558
Location
Central Library

image
การลดความเร็วการไหลของอากาศในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูงโดยการใช้สปอยเลอร์ /
Author
วรัญญา กันแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว293 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวางแผนการเพาะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด : กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด /
Author
อธิวัฒน์ บุญมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ148 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการระบายอากาศเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองภายในโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา /
Author
วาทิน ไชยขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ว463 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาชญากรรมด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล /
Author
พรพิรุณ โอ่งอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ249ก 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
จีระยา คำภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV จ567 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และแบบจำลองทางความคิดเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้รูปแแบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน /
Author
จรูญลักษณ์ วรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD จ181ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับใช้ในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาของ Polya ร่วมกับเทคนิค KWDL /
Author
สมฤทัย พุทธมนต์สิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส276ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนเครื่องหมายและประเมินพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนน้ำนมภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อนในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์/
Author
วันทนา เจริญโอสถ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ว431 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของพืชพรรณและคุณสมบัติของดินรอบรากพืชทนเค็มในพื้นที่ดินเค็มปานกลางบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน /
Author
สุรเด่น ชาสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส848ร 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles