Search again

Found: 936  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารความเสี่ยงด้านงานกิจกรรมนักศึกษาและคุณลักษณะของนักศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น : การวิเคราะห์พหุระดับ /
Author
เสริมพงษ์ พรมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ส925 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 /
Author
ยุพิน เซามาไลเนน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ย421ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำอำเภอเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล /
Author
สรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส336 2558
Location
Education Library

image
การประเมินความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเนื้อหาเกี่ยวกับพีชคณิตในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
ประสิทธิ์ ทองแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป413 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
จันทร์เพ็ง พรหมมาพาสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ271ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพ = Evaluation and quality development /
Author
สต็อคมันน์, ไรน์ฮาร์ด
Published
ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Call Number
TS156 ส169 2558
Location
Education Library

image
การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา /
Author
มารุต พัฒผล.
Published
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,
Call Number
LB2362.T5 ม484 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินโครงการทางการศึกษา : ทฤษฏีและปฏิบัติ /
Author
สำราญ มีแจ้ง.
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
LB2806 ส698 2558
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การผจญภัยของฮักเคิลเบอร์รี่ ฟินน์ = Adventures of Huckleberry Finn /
Author
ทเวน, มาร์ก.
Published
แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์,
Call Number
PS1305 ท233ก 2558
Location
Education Library

image
การผจญภัยของเมอฤดี ฉบับ "คลาสสิก" ออสเตรีย โซนาตา /
Author
คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง.
Published
แซลมอนบุ๊คส์,
Call Number
DB27 ค256 2558
Location
Education Library

image
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations /
Author
ชูชัย สมิทธิไกร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5549.5.T7 ช647ก 2558
Location
Education Library

image
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
มานิดา อินทรแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ม448ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง เรื่อง หัตถกรรมสบู่สมุนไพร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
จุลจิฬา วงษ์พรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ658 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการฝึกกายกับจิตเพื่อลดความเครียดส่งเสริมความจำขณะทำงาน ความตั้งใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /
Author
วินัย ชินบุตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ว619ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยวิธีสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ต่อมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
คณิตา ศรีธานี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ค129 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles