Search again

Found: 79  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อและความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อนันต์ ที่ดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF อ166 2560
Location
Central Library

image

image
ผลของวิธีการคั่วต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไหมข้าวโพดแห้งเพื่อการผลิตชา /
Author
อมร บุญสมบัติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T
Location
Central Library

image
พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) ปรง = Cycas.
Published
กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,
Call Number
QK พ815
Location
Central Library

image

image
ระดับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่เหมาะสมและการทดแทนปลาป่นในอาหารปลาโมง /
Author
ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ธ251 2558
Location
Central Library

image
ระบบฐานข้อมูล = Database system /
Author
วรกฤต แสนโภชน์.
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
QA76.9.D32 ว181 2560
Location
Central Library

image
ระบบเฝ้าตรวจนักวิ่งมาราธอนด้วยอาร์เอฟไอดีแบบเรียลไทม์ /
Author
สุชาติ จุลรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส761ร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
รายงานการวิจัยเรื่อง 2x2 เมทริกซ์ A ที่สอดคล้องกับ A2 = I2 หรือ A3 = I2 /
Author
ประภัสสร ผลจันทร์
Published
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์,
Call Number
QA188 ป338
Location
Central Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องการรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมและศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinnensis (Lour) Spreng) มะรุม (Moringa olifera Lamk.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.) = Ge...
Author
พัชริน ส่งศรี kku-ag.
Published
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB351.C8 พ523
Location
Central Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Published
สำนักงาน,
Call Number
Q9 พ534
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างสภาพสบายเชิงอุณหภาพโดยการทำความเย็นด้วยการแผ่รังสี /
Author
กูสกานา กูบาฮา
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
Call Number
TH7687 ก743
Location
Central Library

image
รายงานวิจัยเรื่องปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองละเลิงเค็ง อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น = Concentration of organochlorine pesticide at Nong La Leng Keng Wetland, Nong Song ...
Author
ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ kku-sc.
Published
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB952.C44 ศ161
Location
Central Library

image
รายงานสรุปภาพรวมสำหรับผู้บริหารโครงการพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ประเภทพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการของการเคหะแห่งชาติ = Solar energy as an alternative and...
Author
เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
Published
หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TK1087 ฉ431
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles