Search again

Found: 216  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นิชานันท์ คงทวี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น559 2559
Location
Central Library

image
ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา = Common problems andemergencies in hematology /
Published
นำอักษรการพิมพ์,
Call Number
WH100 ป525 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ปั้นฝัน--เป็นหนังสือ คือนักเขียน /
Author
ประภาศรี เทียนประเสริฐ.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
PN3355 ป344 2559
Location
Central Library

image
ผลของการเตรียมตัวอย่างก่อนการทอดต่อลักษณะทางกายภาพทางเคมีสารสำคัญและการดูดซับน้ำมันในเมล็ดข้าวโพดทอดกรอบ /
Author
นิธิรัศม์ ปานชาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ82
Location
Central Library

image
ผลของการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและคู่มือสุขภาพร่วมกับเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 /
Author
อัครเดช ดีอ้อม.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ474ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักและกีบอักเสบต่อไลโปโพลีแซคคาไรด์บายดิ้งโปรตีนและระดับของโปรเจสเตอโรนในโคนมสาว /
Author
สุวลักษณ์ ศรีสุภา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส875ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่องโครงสร้างโลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
เพชราภรณ์ เฮมกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QE พ878 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาเรื่องการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ชาคริต อ่อนเบ้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช463 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ปรียานันท์ อัครวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป473 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเป็นแหล่งของกรดไขมันลิโนเลอิกและลิโนเลนิกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาว /
Author
นวรัตน์ ผอบงา.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น299ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจำนวนเชื้อโรคในช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ /
Author
วัลลภา เดชาเสถียร.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว448ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของแบคทีเรียแลคติกเริ่มต้นต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผักดอง/
Author
พรพัตรา กัญจนานภานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ169
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการฝึกยิงประตูและสมาธิอานาปานสติที่มีต่อความสามารถในการเลี้ยงและความแม่นยำในการยิงประตูของนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล /
Author
ศุภณัฐ รัตนปกรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ศ686 2559
Location
Education Library

image
ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล /
Author
จิตอารี ชาติมนตรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ465 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ต่อการวิทริฟิเคชันของโอโอไซต์โคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์ของโอโอไซต์โคที่ผ่านการวิทริฟิเคชัน /
Author
ชาตรี ชำนาญดี.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช514ข 2559
Location
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles