Search again

Found: 216  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต /
Author
บุญฤทธิ์ สีหา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-11 [2558]
Location
Engineering Library

image
การคาดคะเนเพศและความสูงจากรอยพิมพ์เท้าของบุคคลเปรียบเทียบกับภายวิภาคศาสตร์ของเท้า : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและอุดรธานี /
Author
ชลธิชา ประทุมชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224ค 2559
Location
Central Library

image
การจำลองสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย /
Author
ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ภ577 2559
Location
Central Library

image
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับแบ่งเกณฑ์จำนวนตัวอสุจิเพื่อประมาณประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในคดีข่มขืนกระทำชำเรา /
Author
เบญจวรรณ แพงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ788ร 2559
Location
Central Library

image
การทดสอบประสิทธิภาพของสารละลายที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการป้ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างต่อปริมาณและความคงตัวของเขม่าปืนชนิดอนินทรีย์ /
Author
คุณิตา อ่อนละออ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ค649 2559
Location
Central Library

image
การนวดไทยสำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด = Traditional Thai massage for myofascial pain syndrome /
Author
อุไรวรรณ ชัชวาลย์ kku-ams.
Published
ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา,
Call Number
RM723.T5 อ857 2559,WB537 อ857 2559
Location
Central Library
Nursing Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library

image
การบรรณาธิกรสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ /
Author
ธรรมกิตติ์ ธรรมโม.
Published
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
Call Number
PN4778 ธ324 2559
Location
Central Library

image
การบูรณาการใช้สัตว์ทดลองภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
บุญถม มาซา.
Published
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ455 2559
Location
Central Library

image
การประยุกต์ขั้นตอนวิธีโพล์ลาร์ดโรสำหรับเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสาม /
Author
กรกวรรษ แปดแก้ว.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-17 [2558]
Location
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันแฮชในขั้นตอนวิธีเบบี้สเต็พไจแอ็นสเต็พสำหรับเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสอง /
Author
ธีภพ ภู่นพมาศ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-15 [2558]
Location
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันแฮชในขั้นตอนวิธีเบบี้สเต็พไจแอ็นสเต็พสำหรับเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสาม /cจักรพงศ์ สายแวว, ชนัตต์ บุญจันทร์.
Author
จักรพงศ์ สายแวว.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-16 [2558]
Location
Engineering Library

image
การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมกบหนอง (Fejervarya limnocharis) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำชะมูลฝอย /
Author
อุไรวรรณ ภูนาพลอย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH อ858 2559
Location
Central Library

image
การปรับปรุงการต้านทานการสึกหรอของตะขอทออวนด้วยการเคลือบโมลิบดินัม /
Author
ปริญญา ศรีสัตยกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ป458 2559
Location
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งลมเย็นของเครื่องแช่เยือกแข็ง Impingement แบบอุโมงค์ /
Author
ธนารักษ์ โกศัลวิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ธ247 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับพัมนาการทางสมองและโปรแกรมGPSเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 /
Author
บัญฑิต พวงดอกไม้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ531
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles